Đáp án tham khảo đề thi IELTS Speaking ngày 22/9

Cập nhật chủ đề mới nhất trong phần thi IELTS Speaking và đáp án tham khảo đề thi IELTS Speaking. Luyện tập với IBEST mẹo làm bài và những dạng từ vựng dành cho học viên mong muốn đạt điểm cao và gây ấn tượng với giám khảo.

1. Speaking part 1

Job
What is your job?
Why did you choose this job?
What do you find difficult for your job?

Museum
Do you like museum?
What museums did you visit?
What museum do you like the most? Why?

Photos
Do you like taking photos?
When do you do it?
Tell me about the photo of your family which you like the most and why.

Useful vocab

Exhibition (Trung tâm triển lãm)

Culture (Văn hóa)

Museum of Ethnology (Bảo tàng Dân tộc học)

History of minority groups (Lịch sử các dân tộc thiểu số)

2. Speaking part 2

Describe a Meaningful Song

You should say:

What the song was
When was the first time you heard it
What the song was about

Why it was meaningful to you

Tips
– Dùng những câu hỏi gợi ý nhằm giúp bạn xây dựng bài nói của mình.
– Mở rộng và đưa thêm thông tin nhằm phát triển bài nói của bạn.

Useful vocab
Rock music (nhạc Rock), Pop Instrumental (giai điệu Pop), Hip hop, Lyrics (Ca từ), Melody (Giai điệu), Tune (Âm điệu), The beat (Nhịp phách), Rhythm (Nhịp điệu

3. Speaking part 3

Do you think music play an important role?

Do you think government should invest in music?
Do you think music can create violence or even making war?
Can people get addicted to music or become violent when they listen to music?
What is the good effect of music?
Does music have any bad effects?

Useful vocab

Effect of lyrics (ảnh hưởng của lời hát)
Universal language (ngôn ngữ toàn cầu)
Supporting musicians (người phối khí)
Music with supporting violent videos (bài nhạc có chứa nội dung phim bạo lực)
Music with racial discrimination (âm nhạc phân biệt chủng tộc)

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest