Word count in IELTS writing

Số lượng từ có ảnh hưởng đến điểm số của bài thi Viết như thế nào?

Một trong những lý do khiến thí sinh thi IELTS đạt số điểm thấp trong bài thi Viết là viết ít hơn số từ qui định.

Nhưng làm thế nào để chúng ta biết số lượng từ trong bài viết của mình?

Một trong những cách để biết gần đúng số lượng từ là đếm số từ trong từng dọng và nhân với số dòng trong bài viết của bạn.

Ví dụ, bạn viết 8 từ một dòng và tổng cộng 15 dòng, tức là bài viết đó dài 120 từ. Cũng tức là ít hơn 150 từ được yêu cầu trong Phần 1 của bài thi

Viết và quá ngắn cho phần 2 với yêu cầu ít nhất là 250 từ.

Nhưng hãy nhớ rằng đây chỉ là con số xấp xỉ để bạn có thể nhanh chóng ước tính số lượng từ trong bài viết, để bạn có thể biết mình đã đạt số lượng từ cần thiết hay chưa. Nếu thiếu từ, bạn sẽ bị trừ điểm.

Đạt điểm thấp chỉ vì không viết đủ số lượng từ là một việc khó có thể chấp nhận được, nên mong các bạn lưu ý.

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest