ENGLISH TIPS: NHỮNG TỪ HAY NHẦM LẪN (PHẦN 2)

Bạn đã sử dụng chuẩn các động từ “See”, “Look” và “Watch” chưa? Hôm nay IBEST sẽ cùng luyện tập với bạn nhé!

Nhận xét:

Look, see và watch là những động từ mà chúng ta thường sử dụng để nói về chức năng của thị giác. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa và cách sử dụng vô cùng khác nhau.

1. look (at):

Khi nói “look”, nghĩa là ta “cố gắng” để nhìn, tập trung ánh mắt vào một thứ gì đó.

Ví dụ:

Look! It’s snowing!
Look at this photo! Isn’t it beautiful?
I’m looking but I don’t see it.
Khi đi cùng giới từ: look + at + object, for example: John looked at Mary.

intenselooking

2. see

Ta dùng “see” nghĩa đơn giản là một hình ảnh nào đó “lọt” vào mắt chúng ta. Khi ta mở mắt, ta “see” mọi thứ.

Ví dụ:

I can see a cloud in the sky.
I suddenly saw a bird fly in front of me.
Didn’t you see Ram? He was waving at you.

Young business man using laptop and look to blue sky and cloud with cityscape in the background, business and cloud computing concept
Young business man using laptop and look to blue sky and cloud with cityscape in the background, business and cloud computing concept

3. watch

Động từ “watch” sẽ mô tả một cách sinh động hơn hành động của chúng ta. “Watch” nghĩa là look, nhưng ở mức tập trung cao hơn. Ta watch những thứ mà có thể di chuyển hoặc thay đổi bằng cách nào đó. Và ta watch sự chuyển động hoặc thay đổi đó.

Ví dụ:

The police decided to watch the suspected murderer rather than arrest him immediately. They hoped he would lead them to the body.
I like watching motor racing on TV.
If you watch that egg for long enough you’ll see it hatch.

watchingmovie

4. watch or see for movies, concerts, TV etc?
Nhìn chung, ta see những buổi biểu diễn công chúng và watch chúng qua TV ở nhà.
Ví dụ:
We’re going to see George Clooney’s latest movie at the cinema tonight.
We saw the All Blacks beat Wales in Cardiff last year.
Did you ever see Michael Jackson live on stage?
Have you seen that Gaddafi video on YouTube?
Last night we stayed home and watched some films on TV.
When I’m bored I play a few DVDs and watch them on my computer.
IBEST TEAM!

—————-
☀ Xem thêm về các tips học tiếng Anh: http://bit.ly/English-tips
☀ Xem thêm các khoá tiếng Anh: http://bit.ly/Khoa-hoc-tieng-Anh
☀ Đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí: http://bit.ly/kiem-tra-trinh-do

Email: info@ibest.edu.vn

Pin It on Pinterest